Στον τομέα των χωματουργικών έργων, των έργων οδοποιίας και αντιστήριξης, η εταιρεία έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, είτε ως τμήμα ευρύτερου έργου, είτε ως αυτοτελή εργασία ειδικών απαιτήσεων, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση χωματουργικών εργασιών, απλών κατασκευών, έως και εξειδικευμένων έργων, και πιο συγκεκριμένα:

  • Εργασίες εκσκαφής και επίχωσης απλών και σύνθετων θεμελιώσεων.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου έδρασης κατασκευών.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.
  • Χωματουργικές εργασίες έργων οδοποιίας.

Ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός, σε συνδυασμό με τους έμπειρους τεχνικούς και χειριστές μηχανημάτων, εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, προάγοντας πάντα λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του εργοταξίου.

ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάλυση και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης. Μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών παρέχει λύσεις ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους της υπό μελέτη περιοχής (έδαφος θεμελίωσης και περιβάλλοντα χώρου), τα ενεργά φορτία (π.χ. σεισμικά), την παρουσία νερού, την πολυπλοκότητα της κατασκευής, καθώς και τον χρόνο υλοποίησης που θα απαιτηθεί. Ο σχεδιασμός και η μελέτη παίρνει μορφή με την αρωγή του κατάλληλα εξοπλισμένων και εξειδικευμένων συνεργείων, υπό την σταθερή καθοδήγηση έμπειρων εργοδηγών.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Από την επιτόπου μετάβαση, έλεγχο των απαιτήσεων και περιορισμών, σύνταξη τοπογραφικού, σχεδιασμό και εκπόνηση των σχετικών μελετών, έκδοση αδειών και εγκρίσεων, έως την τελική χάραξη, εκτέλεση χωματουργικών και όλων των απαραίτητων εργασιών, κατασκευή οδοποιίας, ασφαλτόστρωση και εφαρμογή σήμανσης, η εταιρεία ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ δύναται να προσφέρει υπηρεσίες τμηματικά η καθ’ ολοκληρία. Έργα οδοποιίας αυξημένων απαιτήσεων, σε περιοχές δυσπρόσιτες, έντονης μορφολογίας, αποτελούν κάθε φορά μια νέα πρόκληση για την ομάδα της εταιρείας, η οποία ανταποκρίνεται άψογα, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας.