Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται ανελλιπώς και δυναμικά σε όλες τις πτυχές έργων υποδομής τηλεπικοινωνιών, σταθερής και κινητής, τόσο στον τομέα της αδειοδότησης, όσο και στον τομέα της κατασκευής και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η δραστηριότητα της ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με την αρωγή του εξειδικευμένου προσωπικού της, καθώς και των κατά τόπους συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό έχει κατασκευάσει σε όλη την Ελλάδα πλέον των 500 σταθμών βάσης, τόσο επί εδάφους, όσο επί κτηρίου ιδιοκτησίας ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. και ιδιωτών. Πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι με ίδια μέσα μπορεί να αναλάβει την πρόσκτηση, μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση Η/Μ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ενεργοποίηση Σ.Β. κινητής τηλεφωνίας, εκτελώντας άψογα όλες της φάσεις του έργου καταλήγοντας σε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το εξειδικευμένο προσωπικό, με την πολυετή πείρα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

 • Κατασκευή έργων υποδομής Σ.Β. κινητής τηλεφωνίας και συνοδευτικών έργων (έργα οδοποιίας, χωματουργικές εργασίες γενικής διαμόρφωσης, θεμελιώσεις, κ.λπ.).
 • Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών ιστών Σ.Β. κινητής τηλεφωνίας (δικτυωμάτων, μονόστηλων, ειδικών κατασκευών).
 • Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού υλικού κάθε είδους τελευταίας τεχνολογίας (ζεύξεων, κεραιοσυστήματων, κ.λπ.).
 • Εκτέλεση τηλεπικοινωνιακών εργασιών μεγάλης κλίμακας (ενεργοποίηση νέων Σ.Β., εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών, αναβάθμιση υφιστάμενων Σ.Β. ώστε να γίνουν συμβατοί με νέες υπηρεσίες, 3G, 4G, 4G+).
 • Συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών σχετικών με Σ.Β. καθ’ υπόδειξη των παρόχων.
 • Πρόσκτηση, εκπόνηση απαιτούμενων μελετών, έκδοση απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο εκτεταμένα έργα ΟΤΕ που αφορούσαν στην κατασκευή μικροεπεκτάσεων και την αποκατάσταση βλαβών στο υπόγειο και εναέριο δίκτυο του ΟΤΕ, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και τον Πειραιά. Έκτοτε εκτελεί εργασίες εντοπισμού, επιδιόρθωσης, αποκατάστασης βλαβών δικτύου και συντήρησης δικτύου. Οι ομάδες εργασίας, που αποτελούνται από μηχανικούς πεδίου και έμπειρους τεχνικούς του κλάδου, διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την άψογη και εντός χρονοδιαγράμματος, εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

 • Εργασίες επέκτασης, αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου του ΟΤΕ.
 • Κατασκευή έργων υποδομής σταθερής τηλεφωνίας, χωματουργικές εργασίες, δικτυακές εργασίες (υπογείου και εναερίου δικτύου), κατασκευή φρεατίων.
 • Τερματισμοί και καλωδιακές συνδέσεις.
 • Μετατόπιση δικτύων.
 • Εντοπισμός, επιδιόρθωση, αποκατάσταση βλαβών δικτύου, μετρήσεις.
 • Συντήρηση δικτύου.

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

Ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η εταιρεία κατέχει αναγνωρισμένη θέση και στον τομέα των οπτικών ινών. Τα τελευταία χρόνια διαχειρίστηκε με επιτυχία και εκτέλεσε άψογα έργα οπτικών ινών του ΟΤΕ, της RURAL CONNECT και της INALAN – MEDIANET INVEST, εντός και εκτός πόλης, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Διαθέτοντας εξελιγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό που διαρκώς ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενό του, η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες trenching, micro– και minitrenching άρτια εκτελεσμένες. Σε συνδυασμό με την εμπειρία του τμήματος μελετών, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, σχεδιασμού, αδειοδότησης, κατασκευής δικτύου οπτικών ινών.

 • Κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου οπτικών ινών εντός και εκτός πόλης:
 • Προετοιμασία του περιβάλλοντα χώρου πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής (τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, προειδοποιητικών πινακίδων, κώνων, κ.λπ.) και τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διάνοιξη του χάνδακα με τη χρήση μικρού φορτωτή (bobcat) σε συνδυασμό με ειδικό τροχό χανδάκων-ειδικά προσαρτημένο στον φορτωτή, είτε με τη χρήση ειδικού χειρωνακτικού μηχανήματος τροχού (trencher, micro- και mini-trencher).
 • Εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (σωλήνες οπτικής ίνας, φρεάτια, καμπίνες, κ.λπ.).
 • Πλήρωση (με σκυρόδεμα ή σε συνδυασμό με αμμοχάλικο) και αποκατάσταση (έκχυση ασφάλτου / φρεζάρισμα, επανατοποθέτηση πλακών, εναπόθεση χώματος, έκχυση ρητίνης / μαστίχης, κ.λπ.) της τομής με στόχο την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάσταση.
 • Πραγματοποίηση φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης των προϊόντων αποσύνθεσης και εκσκαφής σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης μπαζών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 • Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών, έκδοση απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.
 • Εγκατάσταση καλωδίωσης (οριζόντιας και κάθετης) εντός των κτιρίων από το σημείο εισόδου έως το τερματικό σημείο.
 • Τερματισμοί και καλωδιακές συνδέσεις.
 • Μετατόπιση δικτύων.
 • Συντήρηση Δικτύου Οπτικών Ινών / Συντήρηση υφιστάμενου ευρυζωνικού δικτύου.
 • Εντοπισμός, επιδιόρθωση, αποκατάσταση βλαβών δικτύου.
 • Εγκατάσταση εναέριου καλωδίου οπτικής ίνας.