Με βάση την πολυετή εμπειρία της, η ομάδα των μηχανικών της ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση που αφορά στους ακόλουθους τομείς σχεδιασμού, μελετών τεχνικών έργων και έκδοσης αδειών.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Η εταιρεία διαθέτει εξελιγμένα μέσα αποτύπωσης και τοπογραφικό εξοπλισμό, παρέχοντας τις εξής δυνατότητες:

 • Μελέτη/Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα, όπως μεταλλικές κατασκευές, ιστούς ποικίλων διατομών/ κατόψεων, δικτυώματα, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος μεγάλης κλίμακας (για να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα άλλων μελετών) ή μικρής κλίμακας σε γήπεδα, κτίρια ιδιωτών ή κτιριακά συγκροτήματα (για σύνταξη συμβολαίων, έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ).
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας, αεροφωτογραφήσεις, φωτογραμμετρικές μελέτες – 3D modelling.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Όσον αφορά στη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών ενός κτιρίου/ κτιριακού συγκροτήματος, η εταιρεία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αυτοψία/Επιμετρήσεις δομικών στοιχείων της κατασκευής.
 • Αποτύπωση/Σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού χώρου των κτιρίων, καθώς και των ειδικών έργων, όπως μεταλλικές κατασκευές, ιστοί ποικίλων διατομών και κατόψεων, δικτυώματα, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.α.
 • Μελέτη/Σχεδιασμός/Πρόταση κατασκευαστικής λύσης για νέα έργα, κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα.
 • Μελέτη/Σχεδιασμός ανακαινίσεων, συντήρησης και αποκατάστασης παλαιών κτιρίων (κατοικιών, εργασιακών/ βιοτεχνικών χώρων ή ειδικών κατασκευών).

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Μέσω της εκπόνησης στατικών μελετών παρέχονται τα τεχνικά στοιχεία και όλες οι απαραίτητες οδηγίες, προκειμένου να κατασκευαστεί ασφαλώς ο φέροντας οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

 • Πρόταση/Σχεδίαση/Μελέτη της φέρουσας κατασκευής κάθε τύπου τεχνικού έργου, οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικής κατασκευής.
 • Στατική αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων/ειδικών κατασκευών από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα μη καταστροφικού ελέγχου.
 • Έλεγχος/Μελέτη στατικής επάρκειας των κατασκευών.
 • Μελέτη ενίσχυσης κτιρίων.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας παρέχει υποστήριξη σε πολεοδομικά θέματα και χαρακτηρίζεται από:

 • Άριστη γνώση της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
 • Εξαιρετική συνεργασία με πάνω από 70 Υπηρεσίες Δόμησης.
 • Επιτυχή πολεοδομική αδειοδότηση/έκδοση πολεοδομικών αδειών.
 • Εύρεση της βέλτιστης λύσης σε πολεοδομικά ζητήματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Η άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αναλάβει την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα του ακινήτου με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

 • Διενέργεια αυτοψίας του ακινήτου.
 • Λεπτομερής αποτύπωση και σχεδιαστική απόδοση του χώρου, τα αποτελέσματα της οποίας συγκρίνονται με την οικοδομική άδεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας.
 • Επίτευξη της σύννομης ρύθμισης του ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση των ακόλουθων μελετών, παρακολουθώντας την διαδικασία έως την έκδοση της τελικής άδειας:

 • Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
 • Πρότυπης Περιβαλλοντικής Μελέτης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Επιπλέον, η εταιρεία συντάσσει μελέτες πυροπροστασίας (παθητικές και ενεργητικές) και πιο συγκεκριμένα παρέχει:

 • Ολοκληρωμένη μελέτη παθητικής/ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Καθοδήγηση και ολοκληρωμένη λύση σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας που αφορούν τη νέα εγκατάσταση ή επέκταση.
 • Εκτίμηση των υφιστάμενων μέτρων πυρασφάλειας σε υφιστάμενες κατασκευές/εγκαταστάσεις, αξιολογώντας την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και τη νομοθετική συμμόρφωση τους.
 • Πρόταση λύσεων για την αναβάθμιση και βελτίωση των κατασκευών/εγκαταστάσεων όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη αφορά σε πάσης φύσεως έργα, ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας, ξεκινώντας από το στάδιο της αδειοδότησης έως την υλοποίηση της (τρόπος και υλικά εγκατάστασης). Η εταιρεία αναλαμβάνει:

 • Η/Μ μελέτες κτιρίων, γραφείων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Η/Μ μελέτες εφαρμογής.
 • Τη σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και την κατάθεση φακέλου στην αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και ειδικών έργων, όπως Σ.Β.
 • Την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, γραφείων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η οποία συνοδεύεται από το ενεργειακό πιστοποιητικό απόδοσης.
 • Την πρόταση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Η ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ αναλαμβάνει την σύνταξη γεωτεχνικών μελετών έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:

Η εταιρεία πραγματοποιεί μελέτες οδοποιίας (συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα σχέδια και διαγράμματα), ακολουθώντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια όπως:

 • Αναγνωριστική Μελέτη.
 • Μελέτη Σκοπιμότητας.
 • Μελέτη εφαρμογής.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:

Η εταιρεία συντάσσει μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στόχο την ισορροπία μεταξύ της κυκλοφοριακής ροής και των χρηστών της οδού. Για την εκπόνηση της μελέτης ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 • Αναγνώριση της περιοχής και του είδους του δρόμου (ταχείας κυκλοφορίας, επαρχιακός, κ.λπ.).
 • Εκτίμηση επιπρόσθετων πληροφοριών (κυκλοφοριακός φόρτος, ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, κίνηση/ δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.).
 • Πρόταση / Σχεδιασμός της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (στένωση λωρίδας, εναλλάξ κυκλοφορία, εκτροπή κυκλοφορίας, κ.λπ.) σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές σήμανσης.

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Η σύνταξη της φυτοτεχνικής μελέτης αφορά στην αποκατάσταση και ανάπλαση των δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων με στόχο την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ:

 • Σ.Β. Η εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα και έχει άριστη γνώση, τόσο της νομοθεσίας που διέπει τις κατασκευές αυτές, όσο και της αδειοδοτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να δύναται να ολοκληρώσει ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες υποθέσεις.

Για την αδειοδότηση των σταθμών βάσης πραγματοποιούνται επιπρόσθετα οι παρακάτω εργασίες:

 • Πρόσκτηση/Εξεύρεση θέσεων για την κατασκευή Σ.Β. κινητής & σταθερής τηλεφωνίας.
 • Εκπόνηση Μελέτης Ραδιοεκπομπών κεραιών & Μελέτης Εκτίμησης και Αξιολόγησης των επιπέδων Η/Μ Υποβάθρου.
 • Έκδοση Άδειας παραγωγής ή Εξαίρεσης Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ:

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αδειοδότηση δικτύου οπτικής ίνας, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 • Μελέτη της επιλεχθείσας περιοχής και σχεδιασμός του δικτύου της οπτικής ίνας.
 • Λήψη όλων των απαραίτητων αδειών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) και με βάση την εμπειρία και πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας.