ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Κατασκευή έργων υποδομής Σ/Β κινητής τηλεφωνίας και συνοδών έργων (έργα οδοποιίας, χωματουργικές εργασίες γενικής διαμόρφωσης, θεμελιώσεις, κλπ)
 • Ανέγερση μεταλλικών ιστών Σ/Β κινητής τηλεφωνίας (δικτυωμάτων, μονόστηλων, ειδικών κατασκευών)
 • Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού υλικού (ζεύξεων, κεραιοσυτήματος, κλπ)
 • Εκτέλεση τηλεπικοινωνιακών εργασιών μεγάλης κλίμακας (Ενεργοποίηση νέων Σ/Β, εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωση βλαβών, αναβάθμιση υφιστάμενων Σ/Β ώστε να γίνουν συμβατοί με νέες υπηρεσίες, 3G, 4G, 4G+).
 • Συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών σχετικών με Σ/Β καθ’ υπόδειξη των παρόχων.
 • Εργασίες επέκτασης, αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου του ΟΤΕ.
 • Κατασκευή έργων υποδομήςσταθερής τηλεφωνίας(χωματουργικές εργασίες, δικτυακές εργασίες (υπογείου και εναερίου δικτύου), εγκατάσταση οπτικών ινών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει κατασκευάσει σε όλη την Ελλάδα πλέον των 500 σταθμών βάσης, τόσο επί εδάφους, όσο επί κτηρίου ιδιοκτησίας ΟΤΕ και ιδιωτών. Σημειώνεται ότι από τον Μάιο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2016 η εταιρεία ολοκλήρωσε 2 έργα ΟΤΕ που αφορούσαν στην κατασκευή μικροεπεκτάσεων και την αποκατάσταση βλαβών στο υπόγειο και εναέριο δίκτυο του ΟΤΕ στην Δυτική Αττική και τον Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 1.783.000 €.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Από το 2017 έως και σήμερα, η εταιρεία, πέραν των εργασιών κατασκευής και αναβάθμισης σταθμών κινητής τηλεφωνίας της Cosmote, εκτελεί εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας για τον ΟΤΕ σε Αττική και Πελοπόννησο ενώ στην παρούσα φάση εκτελεί εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση οπτικής ίνας για τον ιδιώτη πάροχο «Medianet Invest Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε». Επίσης, από το 2017 έως και σήμερα η εταιρεία έχει αναλάβει και εκτελεί εργασίες ανακαίνισης των γραφείων του 6ου και 7ου ορόφου στο Ναυτικό Μέγαρο Λεμού στον Πειραιά.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παράλληλα με το κατασκευαστικό έργο, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες:

 • Πρόσκτησης – εξεύρεσης θέσεων για την κατασκευή Σ/Β καθώς για λογαριασμό εταιρειών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας
 • Αδειοδότησης κινητής & σταθερής τηλεφωνίας (εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και στην έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)
 • Αποτύπωσης υφιστάμενων Σ.Β. κινητής τηλεφωνίας, σε όλη την Ελλάδα, είτε (σε γήπεδα, κτίρια ιδιωτών ή ιδιοκτησίας ΟΤΕ). Σύνταξη των σχετικών σχεδίων αποτύπωσης κατασκευών (as built), καθώς και αποτύπωση και σύνταξη σχεδίων για μεταλλικές κατασκευές, ιστούς ποικίλων διατομών και κατόψεων, δικτυώματα, ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια.
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών
 • Αποτίμηση ενίσχυσης κατασκευών