Ένα από τα κρισιμότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός κόσμος σήμερα, είναι αυτό της ενίσχυσης των υφιστάμενων, από τα μέσα του περασμένου αιώνα πολυώροφων κτιρίων, τα οποία κατασκευάστηκαν σύμφωνα με παλαιότερους κανονισμούς και σαφώς πλέον, με την πάροδο των ετών και τις καταπονήσεις που έχουν υποστεί, χρήζουν επισκευών και ενισχύσεων. Η εταιρεία μας έχει αναλάβει το κατασκευαστικό κομμάτι της ενίσχυσης οκταώροφου κτιρίου, κατασκευάζοντας τοιχία, από την θεμελίωση έως την κορυφή του κτιρίου, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τις υφιστάμενες δοκούς και τα υφιστάμενα υποστυλώματα. Η γεωμετρία του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού επιβάλλει μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μεθόδων κατασκευής μανδύων από ρητινούχο κονίαμα, μεθόδων εφαρμογής ανθρακονημάτων, μεθόδων βλήτρωσης των οπλισμών στα υφιστάμενα φέροντα στοιχεία κ.α.